سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد طاهرشمسی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جعفر یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران -آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی کریمی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در پدیده شکست سدحجم زیادی از آب بصورت ناگهانی در رودخانه جاری می شود که می تواند با توجه به سرعت زیاد جریان خسارت عمده ای به تاسیسات و مناطق مسکونی پایین دست وارد نماید. به همین دلیل موضوع شکست سد و تعیین میزان جریان خروجیناشی از آن، از دیرباز مورد توجه بوده است. در این پژوهش پدیده شکست سد با مدلسازی عددی، بصورت سه بعدهی شبیه سازی گردیده و هیدروگراف سیل حاصل از شکست تعیین و نیز تاثیر شکل مخزن بر هیدروگراف سیلموردمطالعه قرار گرفته است. جهت انجام مدلسازی بسته نرم افزاری Fluent مورد استفاده قرار گرفته و انجام مدلسازی به کمک مدل VOF صورت پذیرفته است. نتایج مدل عددی نشان می دهد که با تغییر شکل مخزن از حالت پهن و کم عمق و تبدیل آن به یک مخزن عمیق و باریک، دبیاوج هیدروگراف افزایش قابل توجهی داشته و زمان تداوم سیل کاهش می یابد. در تحقیق حاضر همچنین با مطالعه موردی سد سیده بیشه هیدروگراف حاصل از شکست این سد محاسبه و به کمک آن مقدار ماکزیممم دبی سلاب حاصل از شکست تعیین شده است.