سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی عیدیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
هاشم مرتضوی – hmortazavi@yahoo.com

چکیده:

پایداری ولتاژ پدیده ای است که امروزه سبب اصلی نگرانی شبکه های قدرت می باشد و اگر این اتفاق رخ بدهد باعث فروپاشی کل سیستم قدرت خواهد شد. مطالعه پدیده فروپاشی ولتاژ م یتواند از ر خدادن این اتفاق در شبکه جلوگیری کند . تحلیل استاتیکی ، یکی از بهترین روشهای مطالعه این پدیده است و روشهای زیادی برای تعیین معیاری برای این پدیده ارائه شده است . روش نیوتن رافسون معمولی، مشکل منفرد شدن ماتریس ژاکوبین را دارد و نمی تواند جواب پایداری ولتاژ را بیابد . برای از بین بردن این مشکل، روشهای زیادی پیشنهاد شده است که می تواند این مشکل را برطرف (CPF) کند و یکی از قدیمی ترین آنها، پخش بار تداومی 1 است. روشCPFیک روش قدرتمندی است که می تواند جواب مسئله پخش بار را بدون مشکل منفردشدن بدست آورد. روش2 CPFبا استفاده از روش حداقل پس ماند ،GMRES،بهبود یافته است . همچنین روش NRS3،یانیتوتن رافسون – سایدل ، یک روشی قدیم ی ولی سریع و دقیق است که در مقاله حاضر توسعه یافته است و نشان داده شده است که روش ارائه شده از روشهای دیگر مانند ،CPF-GMRES،قابلیت اطمینان و سرعت بیشتری دارد . روش ارائه شده بر ای تعیین پایداری ولتاژوATC4،ایستا بر روی یک شبکه نمونه با 350باس امتحان شده است.