سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامده صولت – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
اعظم سلیمی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
سید مرتضی مهرداد – گروه آلاینده های محیطی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، ته

چکیده:

سرده انار متعلق به تیره Punicaceae میباشد. توزیع جغرافیایی آن در سرتاسر جهان به ویژه ایران گسترده شده است. انار یک گیاه ارزشمند غذایی- دارویی است که از سا لهای قبل توسط انسان به مصرف می رسیده است. تاننها یک نوع از م اب تولیتهای ثانویه در گیاهان هستند. خواص دارویی بخشهای مختلف انار از جمله پوست میوه آن عمدتاً به خاطر وجود تانن میباشد. مهمترین خاصیت تاننها قابض بودن آنهاست و این خاصیت اساس اثر درمانی تاننهارا تشکیل میدهد. با توجه به اینکه تاکنون هیچ گونه بررسی روی محتوای کل ترکیبات فنولی و محتوای تاننها در ارقام انار ایرانی انجام نگرفته است، لازم دانستیم در این پژوهش به اندازه گیری (TPC) Total Phenolic Content و همچنین مقایسه کمی و کیفی محتوای تانن ها در پوست میوه انار بپردازیم . در این بررسی سه رقم اناربه نامهای سیاه یزد، ملس ترش ساوه(مرکزی) و وحشی میانکاله(مازندران) جمعآوری شدند. سپس بعد از کندن پوست میوه و خردکردن و خشک کردن آن، کل محتوای فنولی به کمک معرف Folin-Ciocalteu و با رسم منحنی استاندارد با استفاده از گالیک اسید تعیین شد و بدین ترتیب TPC در رقم وحشی بیشترین و در رقم سیاه یزد کمترین مقدار را نشان داد. در ادامه با استفاده از دست ا گه استخراج پیوسته و به کمک حلال های اتر و اتیل استات، گالیک اسید و تانن این ارقام جداسازی شدند . بعد از خالص سازی این ترکیبات، مقدار آنها مورد اندازه ی گری قرار گرفت و همانند TPC، میزان تانن نیز در رقم وحشی بیشترین و در رقم سیاه کمترین مقدار را نشان داد. سرانجام به کمک کروماتوگرافی ستونی با استفاده از فازهای ساکن Sephadex LH-20 و MCI-GEL CHP-20P به جدا ا سزی تانن ها پرداختیم که خالص سازی و شناسایی نهایی آنها با NMR و سایر روش ها در دست انجام است.