سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محسن ایگدر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده:
این مطالعه با هدف به کار گرفتن روابط تخلخل- تراوایی در چارچوب واحدهای جریانی هیدرولیکی به منظور تعیین سنگ های مخزنی ناهمگن صورت گرفته است. یک واحد جریان هیدرولیکی، حجمی از سنگ مخزن است که به طور عمودی و جانبی پیوسته و قابل پیش بینی بوده و خصوصیات زمین شناسی و پتروفیزیکی تاثیرگذار بر روی جریان سیال در درون آن ثابت است و به طور مشخص از سایر حجم های سنگ متفاوت می باشد. هر واحد جریان هیدرولیکی با نشانگر زون جریانی مرتبط می باشد. بنابراین زون بندی یک مخزن با استفاده از نشانگرهای زون جریانی (FZI) و شناسایی واحدهای جریانی (Flow Unit) می تواند برای ارزیابی کیفیت مخزنی براساس روابط تراوایی – تخلخل استفاده شود. این مقاله بر روی 115 نمونه از مخازن نفتی انجام شد، با توجه به نتایج بدست آمده سه واحد جریان هیدرولیکی در این مخزن وجود دارد. در این مطالعه سعی شده از روش های متعددی مانند آنالیز هیستوگرام و آنالیز احتمال نرمال جهت تعیین تعداد گروه های سنگی استفاده شود.