سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مهدی صادقی پور مروی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین، بخش تحقیقات خاک و آب

چکیده:

ایران در رد یف کشور هایی با مصرف روزانه بالا ی سبز یجات 218) گرم ) می باشد . بر اساس برنامه چ هارم توسعه اقتـصاد ی، فرهنگی و اجتم اعی کشور ، حفظ و افز ایش تولیدات سـبز ی و صـ یفی، بـا هـدف افـز ایش مـصرف روزانـه ( بـه 260 گـرم ) ، هم چنین صاد رات این محصولات به خارج از کشور و کاهش اثرات آلا ینده های زیست محیطی ناشی از مـصرف کود هـا ی
شیمیایی، نیازمند برنامه ریزی دق یق و همه جانبه بخش های مختلف کشاورزی می باشد . این در حـا لی اسـت کـه خـاک هـا ی کشور با کمبود مواد آلی مواجه هستند و از طرف دیگر مصرف بی رویه کودهای شیمیایی، باعث تغذیـ ه نامتعـادل گ یـ اهی و ورود آلاینده هایی از قب یل نیترات و کادم یم به چرخه حیات شده است . سالانه در کشور حدود سه میلیون تن کـود شـ یمیایی مصرف می شود که ده درصد آن ( حدود سی صد هزار تـن ) در بخـش محـصولات سـبز ی و صـ یفی اسـتفاده مـ ی گـردد . در راستای خودکفا یی محـصولات کـشاورز ی، لـزوم توجـه بـه کـشاورز ی پا یـ دار، مـصرف به ینـه عناصـر غـذ ایی و مـد یریت آلاینده های ز یست محیطی می بایست مور د توجه مسئولین امـر قـرار گ یـ رد . ایـ ن گـزارش از منظـر وضـع یت مـصرف عناصـر غذایی و تغذیه محصولات سبز ی و ص یفی با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی مصرف نامتعادل کودهای شیمیایی و ورود آلاینده های شیمیایی به محصولات سبز ی و ص یفی تهیه گردیده است . امیـ د اسـت بـا مـصرف متعـادل کودهـا ی شـ یمیایی و توجه بیش تر به کودها ی آ لی و بیولوژیک شاهد افز ایش عملکرد ، کاهش آلا ینده های محصولات سبزی و صیفی و کاهش اثرات زیست محیطی کودهای شیمیایی در کشور باشیم . ان شااله