مقاله تغييرات روزانه تبادلات گازي فتوسنتزي در دو رقم پسته (.Pistacia vera L) ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 287 تا 302 منتشر شده است.
نام: تغييرات روزانه تبادلات گازي فتوسنتزي در دو رقم پسته (.Pistacia vera L) ايراني
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته
مقاله فتوسنتز خالص
مقاله هدايت روزنه اي
مقاله تعرق
مقاله دماي برگ
مقاله کسر فشار بخار و تراکم جريان فوتوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روزبان محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ميرلطيفي سيدمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرات روزانه نرخ فتوسنتز خالص، هدايت روزنه اي و نرخ تعرق در سطح برگ هاي دو رقم پسته (Pistacia vera L.) ايراني، در ارتباط با نوسانات روزانه دماي برگ، کسر فشار بخار و تراکم جريان فوتوني فتوسنتزي ارزيابي گرديد. الگوي تغييرات روزانه ي نرخ هاي جذب و تحليل CO2 در اين بررسي داراي دو نقطه اوج بود که نقطه اوج اول در ساعات 9:00 و 8:00 صبح به ترتيب در ارقام بادامي و قزويني پديدار شد. در هر دو ژنوتيپ نيز نقطه اوج دوم در ساعت 16:00، و پايين ترين نرخ فتوسنتز خالص در ساعت 15:00 مشاهده گرديد. بالاترين ميزان فتوسنتز ارقام بادامي و قزويني به ترتيب در شدت جريان فوتوني 1500 و 1150 ميکرومول فوتون بدست آمد. استنباط مي شود هدايت روزنه اي در ارقام بادامي اساسا توسط كسر فشار بخار بالاتر از 3.5 كيلوپاسكال و دماي برگ بالاتر از 32 درجه سانتي گراد، و در ارقام قزويني توسط کسر فشار بخار بالاتر از 3.8 كيلوپاسكال و دماي برگ بالاتر از 33 درجه سانتي گراد محدود مي شود. علاوه بر آن عملكرد كوانتومي تثبيت کربن در دماهاي برگ بالاتر از 24 درجه سانتي گراد كاهش يافت. الگوي روزانه تبادلات گازي برگ نشان داد كه عوامل روزنه اي تا حدود زيادي مسوول افت نرخ فتوسنتز خالص در ساعات بعد از ظهر بودند، هرچند که عوامل غير روزنه اي نيز در اين پديده دخالت داشتند.