مقاله تغييرات فصلي فعاليت اسپرماتوژنيک لوله هاي اسپرم ساز قوچ نژاد عربي خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه 311 تا 318 منتشر شده است.
نام: تغييرات فصلي فعاليت اسپرماتوژنيک لوله هاي اسپرم ساز قوچ نژاد عربي خوزستان
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليدمثل قوچ
مقاله تغييرات فصلي
مقاله لوله هاي اسپرم ساز
مقاله تستوسترون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرفاني مجد نعيم
جناب آقای / سرکار خانم: درست قول مهران
جناب آقای / سرکار خانم: گوراني نژاد سعد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فعاليت توليدمثلي در اکثر گونه هاي دامي تحت تاثير شرايط محيطي قرار داشته و بيشترين فعاليت در زماني که شرايط محيطي براي بقا نوزادان در هنگام تولد مهيا باشد، مشاهده مي شود. مطالعه حاضر با هدف تعيين درجه تغييرات فصلي فعاليت اسپرماتوژنيک لوله هاي اسپرم ساز قوچ نژاد عربي، تحت سيستم پرورشي بسته در منطقه خوزستان، با استفاده از ميکروسکوپ نوري انجام گرفت. در ابتداي مطالعه سي راس قوچ بالغ نژاد عربي با سن تقريبا يکسان بطور تصادفي انتخاب، تحت شرايط پرورشي و مديريتي يکسان نگهداري و وزن زنده و محيط اسکروتوم بيضه آن ها اندازه گيري شد. در ابتداي هر فصل از ميان قوچ هاي اخير، چهار راس قوچ به طور تصادفي انتخاب، و پس از خونگيري با استفاده از روش راديوايمنواسي ميزان هورمون تستوسترون در پلاسماي آن ها اندازه گيري گرديد. پس از ذبح کشتارگاهي قوچ هاي اخير، بيضه هاي راست برداشت و وزن آن ها اندازه گيري شد. نمونه هاي بافتي از سه قسمت سري، مياني و دمي بيضه هر حيوان برداشت و در محلول تثبيت کننده بوئن قرار داده شد. جهت انجام مطالعات هيستولوژيک و مورفومتريک، پس از انجام مراحل آماده سازي نمونه هاي بافتي، مقاطع پارافيني 5 ميکرومتري تهيه شده با روش هماتوکسيلين – ائوزين مورد رنگ آميزي قرار گرفتند. نتايج حاصل با بهره گيري از آزمون توکي و نيز آزمون همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. محيط اسکروتوم و وزن بيضه در سرتاسر سال به طور معني داري (p<0.05) تغيير يافت به طوريکه کمترين ميزان آن در اوايل فصل تابستان مشاهده شد. فعاليت اسپرماتوژنيک در همه فصول سال وجود داشت. تغييرات ساختاري در سطح سلول هاي اسپرماتوژنيک و سرتولي لوله هاي اسپرم ساز بويژه طي فصل بهار مشاهده گرديد. قطر لوله هاي اسپرم ساز و ارتفاع اپي تليوم زايا طي فصول تابستان و پاييز به تدريج افزايش نشان داد، به طوريکه بيشترين مقادير آنها در اوايل زمستان مشاهده شد. ميزان هورمون تستوسترون به طور معني داري (p<0.05) بسته به فصل سال تغيير نشان داد، به طوريکه بالاترين سطح پلاسمايي آن در اوايل فصل زمستان و کمترين ميزان آن در اوايل فصل تابستان بدست آمد. قطر لوله هاي اسپرم ساز  همبستگي معني داري با محيط اسکروتوم بيضه و سطح پلاسمايي هورمون تستوسترون نشان داد. نتايج بدست آمده نشان داد که فعاليت اسپرماتوژنيک لوله هاي اسپرم ساز بيضه قوچ بالغ نژاد عربي، تحت سيستم پرورشي بسته در منطقه خوزستان، به ميزان زيادي بسته به فصل سال تغيير مي کند.