مقاله تغيير سرعت و مقايسه جريان خون نيمکره هاي تکلمي در افراد سالم چپ و راست دست با سونوگرافي داپلر ترانس کرانيال عملکردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر 1388 در مجله دانشكده پزشكي از صفحه 637 تا 642 منتشر شده است.
نام: تغيير سرعت و مقايسه جريان خون نيمکره هاي تکلمي در افراد سالم چپ و راست دست با سونوگرافي داپلر ترانس کرانيال عملکردي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سونوگرافي داپلر
مقاله ترانس کرانيال
مقاله نيمکره غالب
مقاله مغز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيكارودي هژير
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزيان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: آرام ستاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در افراد راست دست، فعاليت هاي تکلمي عمدتا در سمت چپ مغز (يا نيمکره غالب) ساماندهي مي شود؛ اما در مورد نيمکره غالب (از نظر تکلم) در افراد چپ دست، هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هدف اين مطالعه، امکان تعيين نيمکره غالب تکلمي در افراد چپ دست و مقايسه آن با افراد راست دست به وسيله سونوگرافي داپلر ترانس گرانيال است. همچنين، تاثير احتمالي جنس روي نيمکره غالب تکلمي مورد بررسي قرار مي گيرد.
روش بررسي: اين پژوهش روي 62 فرد سالم (30 نفر راست دست و 30 نفر چپ دست)، انجام شد. نيمي از افراد هر گروه زن و نيمي ديگر مرد بودند. ابتدا سوبوتري (راست دست يا چپ دست بودن) افراد توسط پرسشنامه Edinburgh تعيين شد. سپس در تمام افراد، سونوگرافي داپلر ترانس کرانيال عملکردي حين آزمون کلمه سازي انجام، و در هر فرد، تغييرات سرعت متوسط جريان خون هر دو شريان مغزي مياني راست و چپ، بررسي شد.
يافته ها: حين آزمون کلمه سازي، سرعت جريان خون در سمت چپ در %55 (33 نفر) و در سمت راست در %45 (27 نفر) افراد مورد مطالعه افزايش قابل توجه نشان داد. غلبه نيمکره چپ در %56.7 افراد راست دست و %53.3 افراد چپ دست، و غلبه نيمکره راست در %43.3 افراد راست دست و %46.7 افراد چپ دست مشاهده شد. سرعت جريان خون شريان مغزي مياني در حالت استراحت، در خانم ها بيشتر از آقايان بود.
نتيجه گيري: در فعاليت هاي تکلمي، برتري قابل توجه نيمکره راست در افراد چپ دست، و نيمکره چپ در افراد راست دست، ديده نشد.