مقاله تغيير گليکوز آمينوگليکان ها در بافت مغز رت هاي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه 16 تا 21 منتشر شده است.
نام: تغيير گليکوز آمينوگليکان ها در بافت مغز رت هاي ديابتي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت عصبي
مقاله ديابت شيرين
مقاله گليکوز آمينوگليکان ها
مقاله موش هاي صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورقاسم محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جورسرايي سيدغلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان پور نبي اله
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت مليتوس بر متابوليسم اجزايماتريكس خارج سلولياز جمله گليگوز آمينوگليگان ها موثر است. گرچه اين تغييرها امروزه مورد توجه قرار گرفته، ولي تغيير گليکوز آمينوگليکان ها در بافت مغز رت هاي ديابتي، كمتر بررسي شده است.
هدف: بررسي تغييرها گليکوز آمينوگليکان ها در مغز رت ديابتي.
مواد و روش ها: در يک مطالعه تجربي، 20 سر رت از نژاد ويستار با وزن حدود 250-200 گرم به طور تصادفي به دو گروه مساوي آزمايشي (ديابتي) و شاهد (غيرديابتي) تقسيم شدند. گروه آزمايشي با تزريق يک نوبت آلوکسان به ميزان 120mg/kg  ديابتي شدند. 3 ماه بعد از تزريق، از مغز رت هاي ديابتي و شاهد، برش هاي بافتي تهيه شد و پس از رنگ آميزي با اشمورل، هماتوکسيلين – ائوزين و (CEC) Critical Electrolyte Concentration ، بافت ها  ارزيابي شدند.
نتايج: از بين گليکوز آمينوگليکان، ميزان هپارين سولفات در بافت مغز رت هاي ديابتي شده کاهش يافت که با استفاده از رنگ آميزي CEC نشان داده شد در رنگ آميزي اشمورل نيز هيچ گونه رسوب داخل سلولي، بخصوص رنگدانه هاي ليپوفوشين، در داخل نورون ها ديده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه هپارين سولفات نقش مهمي در عمل طبيعي بافت عصبي و هم چنين ترميم اين بافت دارد، لذا کاهش آن که يکي از گليکوز آمينوگليکان هاست، مي تواند باعث آسيب عصبي و اختلال عملکرد مغز شود.