سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود دزیانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی
سیدعلی مرتضوی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رقیه عزتی – اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
فرید عمیدی – اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

چکیده:

در طی رسیدن پنیر مقداری از کازئین نامحلول در آب به مواد از ته محلول در آب که شامل محصولات حد واسط هیدولیز پروتئین و نیزاسیدهای آمینه آزاد می باشند تبدیل می شود . در این پژوهش تغییرات راندمان و رسیدگی پنیر سفید سنتی و اولترافیلتراسیون تحت تاثیرباکتریهای سرماگر ا مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تعداد باکتریهای سرماگرا بر روی پنیر سفید سنتی واولترافیلتراسیون معنی دار می باشد. بین تعداد باکتریهای سرماگرا و افزایش درصد ازت محلول به ازت کل در طی دوره رسیدن رابطه معنی داری وجود دارد . یعنی با افزایش تعداد باکتریهای سرماگرا در طی دوره رسیدن میزان درصد افزایش درصد ازت محلول به ازت کل افزایش می یابددامنه درصد بازیافت ازت (شاخص بازده ) در پنیر اولترافیلتراسیون 45 / 90 – 01 / 88 و در پنیر سفید سنتی 52 / 80 – 23 / 77 بدست آمد . تغییر اتعوامل ذکر شده در پنیر سفید اولترافیلتراسیون بیشتر از پنیر سفید سنتی می باشد