سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی خراسانی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محمد عترتی خسروشاهی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زهرا شورگشتی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پروتزهای دریچهی قلب ساخته شده از پلییورتان بهمرور زمان آهکی میشوند که این مسئله علمکرد آنها را در دراز مدت دچار مشکلمیسازد. در این تحقیق، بهمنظور بررسی اثر سیلیکون بر روی آهکیشدن پلییورتان با سیلیکون پیوند زده شد. بدین صورت که پس ازمواجههی پلییورتان با پلاسما، واکنش پیوندزنی با قرار دادن لایه تغییریافته در محلول سیلیکون انجام شد. سطوح تغییریافته از طریق اندازه گیری زاویه تماس استاتیک، SEM و طیف سنجی ATR-FTIR بررسی شدند. زاویه تمای پلی یورتان از از پیوند زنی سیلیکون افزایش یافت. این نتیجه بیانگر بهبود آبگریزی سطح تغییر یافته است. ATR-FTIR حضور سیلیکون در سطح پلی یورتان پیوند زده شده را تأیید کرد. مطالعه رفتار آهکی شدن پلی یورتان با استفاده از یک محلول کلسیم فسفات در محیط in vitro صورت گرفت. این فرضیه وجود دارد که میزان آهکی شدن لایه های مختلف به شیمی سطح آنها مرتبط است. تصاویر SEM و طیف های ATR-FTIR این فرضیه را تصدیق کردند. پلی یورتان پس از 30 روز انکوباسیون در محلول کلسیم فسفات به شدت آهکی شد، در حالی که پیوند زده شده ی آن تمایلی به آهکیشدن نشان نداد. بنابراین میتوان گفت پیوندزنی سیلیکون بر روی سطح پلییورتان به نحو موثری از آهکیشدن آنجلوگیری میکند. ترکیب جدید در کنار خواص مکانیکی بسیارخوب پلییورتان از خنثی بودن بیولوژیکی سیلیکون نیز بهره می گیرد.