سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فیروز صمدی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ

چکیده:

تفاله زیتون به عنوان پس مانده روغن کشی میوه زیتون، حـاوی ٪60 -65 رطوبـت و ٪18 -25 چربـی خـام مـی باشـد . ایـن میزان رطوبت علاوه برآن که مانع از انبارداری بوده شیرا به حاصله نیز به دلیل داشتن مواد مغذی لازم بستری مناسـب جهـت رشد و نمو میکروارگانیسم ها و نهایتا ً به عنوان یک آلاینده محیط زیست خواهد بود . هم چنین تفاله خام زیتون بـ ه دلیـل دارا بودن درصد بالای چربی ًخصوصا اسیدهای چرب غیر اشباع ، درصورتی که در مجاورت هـوای آزاد قـرار گیـرد اکـسیده وفاسد می گردد . بر این اساس، زمان مانده گاری تفاله خام زیتون محدود بوده و از 4 تا 45 روز متغییر می باشد . در این راستا و با عنایت به محدودیت های ذکر شده ، این تحقیق در جهت ارائـه راهکارهـای لازم جهـت امکـان انبـارداری تفالـه زیتـون و ارزیابی ارزش غذایی آن جهت استفاده دام انجام شد . در این تحقیق از تفاله زیتون تولید شده در استان گلستان استفاده شد . ابتدا رطوبت تفاله زیتون طی فرآینـد هواخـشک از ٪60-65 بـه ٪10-15 رسـانیده شـد . سـپس ترکیبـات شـیمیایی آن بـ ه روش های پیشنهادی (1990) AOAC تعیین گردید . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تفاله زیتون نوع هواخشک نه تنها مشکل فساد و شیرابه تفاله خام زیتون را نداشته بلکه می توان آن را تا بیش ازیـک سـال و بـدون هـیچ گونـه محـدودیتی انبارکرد . نتایج حاصل از آنالیزهای شیمیایی نیز نشان د اد که ترکیبات شیمیایی تفاله خام زیتون و تفاله زیتون نوع هواخش ک شامل ماده خشک ( درصد ) ، انرژی خام ( گرم بر کالری ) ، پروتئین خام ( درصد ) ، چربی خام ( درصد ) و فیبر خام ( درصد ) بـه ترتیب 35 ، 3922/18 ، 7/69 ، 15/55 ، 29/2 و 88/75 ، 3753/39 ، 9/5 ، 10/1 و 36/3 می باشند . هم چنین میـزان کلـسیم و فسفر درتفاله خام زیتون و نوع هواخشک به ترتیب 1/31 ، 0/317 و 1/4 ، 0/32 درصد تعیین شـد . میـزان پتاسـیم ، آهـن و روی در تفاله خام زیتون و نوع هـوا خـشک بـه ترتیـب 1/11 ، 0/044 ، 0/0229 و 1/15 ، 0/041 ، 0/0231 درصـد تعیـین گردید . میزان ویتامین ) E میلی گرم بر کیلوگرم ) و پراکـسید ) (meq/1000g در تفالـه خـام زیتـون و نـوع هواخـشک بـه ترتیب 4/18 ، 5/38 و 2/98 ، 2 /12 تعیین گردید . میزان اسـید لینولئیـک و اسـید لینولنیـک در تف الـه خـام زیتـون ونـوع هواخشک به ترتیب 0/06 ، 0/004 و 0/02 ، 0/002 درصد تعیین شد