سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرین یزدانی – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی شیمی ، گروه بیو
فرشید پژوم شریعتی – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی شیمی ، گروه بیو
محمدرضا مهرنیا – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی شیمی ، گروه بیو

چکیده:

در این تحقیق نگهداشت محلی و کلی گاز در بیوراکتور ستونی حبابی ( با حجم 3-10 × 8متر مکعب ) حاوی سه سیال با پایه های روغنی، دیزلی و نفتی مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین آزمایشات با آب مقطر نیز جهت مقایسه صورت گرفته است . بطور کلی بیشترین نگهداشت محلی و کلی گاز برای محیط آب مقطر بدست آمده است . افزایش ویسکوزیته در سیستمهای حاوی
سیالات آلی باعث کاهش نگهداشت گاز می گردد که این امر به افزایش ویسکوزیته محیطهای مورد استفاده ربط داده شده است، نتایج بدست آمده برای نگهداشت محلی و کلی گاز نشان دهنده یک کاهش بین نگهداشت گاز محلی و کلی برای تمامی سیستم ها می باشد . همچنین روابط تجربی جهت تعیین نگهداشت گاز کلی بر حسب نگهداشت محلی در بیوراکتور ستونی حبابی که تطابق رضایتبخشی با داده های تجربی نشان می دهد، ارائه شده است .