سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سارا کریمیان – کارشناسی ارشد مهندسی نفت ، واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدکمال قاسم العسگری – هیئت علمی، دانشگاه صنعت نفت، ایران

چکیده:
نمودارهای چاه پیمایی از منابع مهم جهت استخراج خصوصیات زمین شناسی مخزن می باشند تفسیر نمودارهای تصویری FMI و نمودارهای صوتی پیشرفته DSI جهت تفسیر ساختارهای رسوبی و ساختمانی مورد بررسی قرار می گیرد. این نمودارها همچینین در زون بندی مخزن و مطالعه ناهمگنی بافت سنگ مخزن کارایی بسیار بالایی دارند. اطلاعات خام این نمودارها در نرم افزار بارگذاری گردید و سپس پردازش و تفسیر آنها صورت پذیرفت. بر این اساس فواصل دارای شکستگی، لایه بندی، ریزش دیواره و شکستگی القایی مشخص شد. در مرحله بعد با نتایج تفسیر نمودارهای DSI مقایسه گردید. بر اساس این مقایسه، ناهمسانگردی تنش های افقی و راستای تنش بیشینه افقی تعیین گردید.در این چاه در مجموع سه عدد شکستگی در سازند داریان بالایی تشخیص داده شده است. پس چگالی شکستگی در این سازند بسیار پایین بوده و سیستم شکستگی در این سازند وجود ندارد. بر اساس تفسیر های بدست آمده جهت شیب شکستگی القایی شمال غربی – جنوب شرقی و در نتیجه راستای صفحه شکستگی، شمال شرق – جنوب غرب می باشد. از این رو تنش بیشینه افقی نیز در این راستا می باشد .درصد ناهمسانگردی در این فاصله عمقی بسیار ناچیز می باشد. پس ناهمسانگردی تنش های افقی در این سازند نیز ناچیز می باشد.