و بر اساس ماده 32 آیین نامه قانون تصفیه امور ورشکستگی »آگهی مذکور در ماده 24 قانون تصفیه امور ورشکستگی علاوه بر اینکه برای بستانکاران فرستاده می شود برای اشخاص زیر نیز فرستاده خواهد شد.«

-1 قسمتهای اجرای حوزه ورشکسته

-2 دادگاه هایی که دعاوی مربوط به ورشکسته نزد آن ها مطرح است.

-3 بنگاه های بیمه که ورشکسته قرارداد بیمه شخصی یا هر نوع بیمه دیگری که موثر در امر تجارتی ورشکسته باشد بـا آن هـا منعقد نموده است.

-4 دادسرای مربوطه اگر اعمال ولایت یا قیمومیت می نماید.

-5 دفتر املاکی که ورشکسته در حوزه آن دارای اموال غیر منقول می باشد.

راجع به این ترتیبات باید چنین تحلیل نمود که تعلیق تعقیبات انفرادی در واقع اثر تجمع طلبکـاران در هیئـت تصـفیه اسـت. وقتی بستانکاران در این هیئت منظور می شوند، موقتاً حق تعقیب انفرادی شخص مدیون را از دست می دهند. لذا الزاماً باید به اداره یامدیر تصفیه، یعنی به قائم مقام قانونی متوقف مراجعه کنند و عندالاقتضا علیه او به طرح دعوی مبادرت ورزنـد. نتیجتـاً اگر مطالبات آن ها مورد پذیرش واقع گردد، در دعوی جمعی شرکت داده می شوند تا در صورت حصول کسر دارایی بر بـدهی، سهم خود را به تساوی دریافت دارند.

این وضع با صدور حکم توقـف اسـتقرار مـی یابـد. در مـاده 419 قـانون تجـارت دعـاوی اشخاص1 ثالث علیه تاجر ورشکسته مطرح شده، ولی از دعاوی تاجر علیه اشخاصن ثالث سخنی به میـان نیامـده اسـت. مسـلم است که تاجر نیز اگر دعوایی داشته و قبلاً اقامه کرده است باید ادامه آن را به مدیر تصفیه واگذارد و خـود نمـی توانـد شخصـاً خواهان واقع شود، مگر در مورد مندرج در ماده 420 به عنوان وارد ثالث.