سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدابراهیم محجوب – پرشیا خودرو نماینده انحصاری BMW درایران

چکیده:

این فرایندها کمابیش در همه جا به یکسان طراحی و اجرا می شوند، اما شیوه مدیریت آ نها (و بالتبع، نتایج حاصل از اجرای آن ها) تابعی است از زیربنای فکری مدیران و کارشناسانی که مسئولیت اجرای فرایندها را بر عهده دارند. بدین ترتیب م یتوان گفت صرف اجرای فرایندها لزوماً تضمینی برای رسیدن به خواسته های تعیین شده نیست بلکه این امر با دیدگا هها و باورهای عوامل اجراکننده سخت درهم تنیده است. در مدیریت امروزی، تفکر چیره عموماً ریشه در دیدگاه استقرایی (آنالیز) دارد و ناظر بر این است که اگر مجموعه ای را به اجزای آن تقسیم کنیم و آن اجزا را درست بشناسیم، رفتار مجموعه را شناخته ایم و بنابراین م یتوانیم آن را کنترل کنیم. این دیدگاه که پیشینه آن به دکارت و نیوتون بر می گردد، در عین این که موجب پیشرف تهای شگرفی در شاخ ههای گوناگون علوم نظری و کاربردی بوده، اسباب گمراهی و زیا نهای سنگین جامعه و محیط زیست نیز شده است.