مقاله تقاضاي بيمه عمر تصادفي: كاربردي از اقتصاد در شرايط عدم اطمينان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در تحقيقات اقتصادي از صفحه 221 تا 240 منتشر شده است.
نام: تقاضاي بيمه عمر تصادفي: كاربردي از اقتصاد در شرايط عدم اطمينان
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدم اطمينان
مقاله تقاضاي بيمه عمر
مقاله ريسك پذيري
مقاله مدل تصادفي و سرمايه انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي غدير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از دلايل تقاضاي بيمه عمر، پوشش ريسك ناشي از فقدان درآمد سرپرست خانوار به واسطه مرگ است. طبيعي است كه منشاء اين عدم اطمينان براي بيمه گران، عدم آگاهي از سن زمان مرگ سرپرست خانوار است.
اين مقاله تحقيقي تئوريك براي استخراج منحني تقاضاي بيمه عمر است. براي استخراج مسير بهينه تقاضاي بيمه عمر، توابع مطلوبيت انتظاري ناشي از مصرف بيمه بيمه گذاري كه بخشي از درآمد خود را به تقاضاي بيمه عمر اختصاص مي دهد، نسبت به قيد فرآيند انباشت ثروت در دو حالت تصادفي و معين بهينه شده اند. سپس به كمك توابع مطلوبيت با ريسك پذيري نسبي ثابتCRRA ، منحني تقاضاي بيمه عمر استخراج و در مرحله بعد آثار عوامل موثر بر تقاضاي بيمه عمر به صورت تئوريك بررسي شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه عواملي چون هزينه هاي سربار، احتمال حيات و ثروت، اثر منفي بر ميزان تقاضاي بيمه عمر دارند. در حالي كه اثر درجه ريسك گريزي و احتمال مرگ، بر ميزان تقاضاي بيمه عمر مثبت است.