سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا هاشمی نژاد – کارشناس ارشد سازه
کیانشهر بهفرنیا – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تیر عمیق بتن آرمه معمولا در برش دچار شکست می شود. با توجه به رفتار پیچیده تنش و اهمیت مقاومت برشی در تیر عمیق، وجود بازشو در چنین ترهایی با اهداف مختلفی همچون عبور تاسیسات، بدون شک سبب کاهش ظرفیت باربری نهایی تیر خواهد شد. حال چنانچه عوامل دیگری همچون کیفیت ضعیف اجرا و یا تهاجم عوامل خورنده محیطی، مقاومت نهایی تیر عمیق بتنی دارای باز شو درجان را پیش از پیش کاهش دهد؛ استفاده از روشهای تقویت مناسب که در عین کار آمدی براحتی نیز قابل اجرا باشد، حائز اهمیت است. کاربرد ورقهای تقویتی همچون ورقهای FRP علاوه بر افزایش ظرفیت باربری، تغییرات ناچیزی در ابعاد مقطع و یا وزن عضو تقویت شده ایجاد می کنند. مطالعه حاضر ابتدا به بررسی میزان اثر باز شو، مکان باز شو، ابعاد ورق تقویتی FRP و راستای قرارگیری الیاف مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق با استفاده از مدلسازی عددی به روش اجزای محدود بر مبنای تحلیل استاتیکی غیر خطی تحت اثر بارهای قائم انجام شده است. در مطالعات انجامشده از نرم افزار ANSYS استفاده و نتایج در قالب جداول و منحنی های مربوطه ارائه شده است.