مقاله تمايز بين دو سازه كنترلي: كاربردي از نظريه رفتار برنامه ريزي شده براي پرهيز از سوء مصرف موادمخدر در نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در افق دانش از صفحه 36 تا 44 منتشر شده است.
نام: تمايز بين دو سازه كنترلي: كاربردي از نظريه رفتار برنامه ريزي شده براي پرهيز از سوء مصرف موادمخدر در نوجوانان
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه رفتار برنامه ريزي شده
مقاله سازه کنترلي
مقاله سوء مصرف موادمخدر
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاووسي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرنيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: طارميان فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حائري مهريزي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از اين مطالعه تمايز بين دو سازه كنترلي خودكارآمدي و كنترل رفتاري درك شده در كاربردي از نظريه رفتار برنامه ريزي شده، براي پيشگيري از سوء مصرف موادمخدر در نوجوانان پسر در شهر تهران است.
روش تحقيق: با استفاده از پرسشنامه اي حاوي سازه هاي نظريه رفتار برنامه ريزي شده و با كاربرد سوالات مربوط به دو سازه كنترلي (خودكارآمدي و كنترل رفتاري درك شده) و پس از تاييد روايي و پايايي آن، اطلاعات لازم از نمونه هاي پژوهش (303 نوجوان پسر 15 تا 19 ساله مقطع دبيرستان شهر تهران) جمع آوري گرديده و تحليل هاي آماري بر روي آنها انجام شد.
يافته ها: بر اساس نتايج تحليل عاملي اكتشافي، سوالات مربوط به سازه هاي كنترلي در پرسشنامه، در دو مولفه جداگانه استخراج شدند. اين يافته نشان داد كه اين سوالات، دو عامل متفاوت را سنجيده و اين دو عامل (خودكارآمدي و كنترل رفتاري درك شده) از هم متمايزند. همچنين بر اساس نتايج تحليل مسير، نظريه رفتار برنامه ريزي شده (با حضور توام دو سازه خودكارآمدي و كنترل رفتاري درك شده)، نشان داده شد كه اين دو سازه از اين حيث كه در پيش بيني قصد رفتاري و رفتار متفاوت عمل مي كنند نيز متمايز از يكديگر هستند. به اين ترتيب كه، خودكارآمدي قوي ترين پيش بيني كننده قصد رفتاري (b=0.29) و كنترل رفتاري درك شده قوي ترين پيش بيني كننده رفتار (b=0.36) بودند.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه، سند علمي ديگري را مبني بر متمايز بودن دو سازه خودكارآمدي و كنترل رفتاري درك شده ارايه نمود.