سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صنم بهزادنیا – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

همگام بـا صـنعتی شـدن جوامـع ، ور ود غیـر مجـاز فلـزات سـنگین کـه جـزو آلاینـده هـای پایـدار هسـتند بـه محـیط افزایش یافته و خاصیت خود پالایی محیط و اکوسیستم آبی را سلب نموده است .
منــابع مختــف آلاینــده موجــب آلــودگی آبهــای خلــیج فــارس شــده و حیــات موجــودات و ســاکنان را مــورد تهدیــد قــرار مــی دهــد . در منطقــه غــرب بنــدرعباس بــه علــت تمرکــز فعالیــت هــای اقتصــادی و صــنعتی در طــول نــوار ساحلی، ایـن منطقـه محـل تجمـع انـواع مختلفـی از مـواد شـیمیایی و معـدنی اسـت . مـوادی ماننـد فلـزات سـنگین مـی توانند در بافت و بـدن آبزیـان تجمـع و تغلـیظ یافتـه و وارد چرخـه غـذایی شـو ند و بـا توجـه بـه ایـن کـه غـذای اصـلی مردم این منطقه را غذای دریایی تشکیل می دهد، اهمیت این موضوع دو چندان می نماید . برداشــت انفعــالی فلــزات ســنگین بــه وســیله مــواد بیولــوژیکی ارزان، جــذب زیســتی (biosorption) نامیــده مــیشــود . در ســالهای اخیــر مــواد جــاذب زیــادی آزمــایش شــده انــد، امــا جلبکهــای قهــوه ای بــه دلیــل ســاختار و ی ژه دیــواره ســلولی شــان از مــوثرترین جــذب کننــده هــای فلــزات هســتند . در ایــن مقالــه بــه بررســی آلــودگی ناشــی از ســرب در آبهــای ســاحلی خلــیج فــارس و جــذب زیســتی ســرب بــه وســیله جلبــک هــای قهــوه ای Padina sp. و Sargassum sp . پرداخته شد