مقاله تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي گندم از نظر عملکرد دانه و حرکت مجدد ماده خشک به دانه در دو شرايط نرمال و تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 205 تا 217 منتشر شده است.
نام: تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي گندم از نظر عملکرد دانه و حرکت مجدد ماده خشک به دانه در دو شرايط نرمال و تنش خشکي
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله خشکي
مقاله طرح آلفا لاتيس
مقاله حرکت مجدد ماده خشک
مقاله شاخص مقاومت به خشکي
مقاله تجزيه به عامل ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طوسي مجرد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدارحمي منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي تنوع ژنتيکي و مطالعه حرکت مجدد ماده خشک به دانه، شصت و چهار ژنوتيپ گندم نان در سال زراعي 82-1381 در دو آزمايش جداگانه در قالب طرح آلفا لاتيس با دو تکرار در دو شرايط نرمال و تنش خشکي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که در هر دو شرايط نرمال و تنش خشکي تفاوت ژنوتيپ ها از نظر اکثر صفات معني دار بود. در هر دو شرايط نرمال و تنش خشکي بين ژنوتيپ ها از نظر پارامترهاي مربوط به حرکت مجدد ماده خشک به دانه از اندام هاي مختلف تنوع قابل توجهي مشاهد گرديد. در تجزيه به عامل ها در هر دو شرايط نرمال و تنش خشکي هفت عامل وارد مدل شدند. که اين عوامل در شرايط نرمال 5/77 و در شرايط تنش 6/78 درصد از تغييرات داده ها را توجيه نمودند. محاسبه شاخص هاي مقاومت به خشکي نشان داد که چهار شاخص بهره وري متوسط، ميانگين هندسي محصول دهي، ميانگين هارمونيک، شاخص تحمل به تنش موثرترين شاخص ها جهت شناسايي ژنوتيپ هاي مقاوم به خشکي مي باشند. تنوع ژنتيکي براي صفات مورد مطالعه در ژنوتيپ هاي مورد بررسي، استفاده از ژنوتيپ هاي مطلوب از نظر صفات برتر را در برنامه هاي به نژادي امکان پذير مي سازد.