سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن نمازی – دانشگاه تبریز،دانشکده شیمی ،آزمایشگاه کربوهیدرات و دندریمر
محسن مصدق – دانشگاه تبریز،دانشکده شیمی ،آزمایشگاه کربوهیدرات و دندریمر

چکیده:

نانوکامپوزیت های Starch-g-Pcl با واکنش گرافت ε- کاپرولاکتون بر روی نشاسته با مکانیسم باز شدن حلقه در حضور (Tin(II) 2-ethyl hexanoate) به عنوان آغازگر ت هیه گردیدند . از دونوع کِلی مونتمور یلونیت سدیم و نوع اصلاح شده آن با کاتیون دی متیل آلکیل تـالو هیدرو ژنـه آمـو . نیـوم اسـتفاده شد . نانوکامپوزیت ها به دو روش اینتر کالیشن محلول و پلیمریزاسیون در محل و مقادیر متفاوت کِلی تهیه گردیدند، اثر زمان متورم شدن و مقدار افزایش فاصله بین صفحات با آنالیزپراش اشعه X بررسی گردید همچنین . مورفولوژی نمونه ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت