سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر حیدری – ایران، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، گروه مهندسی شیمی
کیوان شایسته –
نعیمه اقبالی فام –
سحر فلاحت پیشه –

چکیده:

بسته بندی اتمسفر اصلاح شده یکی از بهترین روش ها برای افزایش عمر قفس های و حفظ کیفیت میوه های بسته بندی شده است. سرعت تنفس دقیق برای طراحی یک بسته بندی مناسب ضروری است. در این تحقیق، یک برنامه تحت عنوان( MM-Calculator ) در محیط ویژوال بیسیک تهیه شده است.غلظت های اکسیژن و دی اکسید کربن و داده های سرعت تنفس تجربی م یتواند به راحتی در این نر مافزار وارد گردد. این برنامه ی جامع و گرافیکیپارامترهای سرعت تنفس بر حسب سه نوع معادله میکائیلیس- منتن را براساس نوع بازدارندگی ( بدون بازدارندگی، بازدارنده ی رقابتی و بازدارنده ی نارقابتی) محاسبه می کند. برای تخمین پارامترهای رگراسیون، مجموع مربعات خطا بین مقادیر مشاهده شده و مقادیر پیش بینی شده به حداقل رسانده شد. این برنامه برای محاسبات دیگر واکنشهای آنزیمی نیز قابل استفاده است. سرعت تنفس موز در 21 ± 1 °c اندازه گیری شد و نرم افزار پیشنهاد شده برای داده هایتجربی به منظور یافتن پارامترهای میکائیلیس- منتن مناسب استفاده شد. فرم نارقابتی به عنوان بهترین فرم سرعت تنفس برای موز بدست آمد