سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیدضیاء محمد – دانشیار شیمی تجزیه، دانشگاه پیام نور، ایران
حامد معارف – کارشناسی ارشد، شیمی آلی، اداره آب و فاضلاب روستایی بم، ایران

چکیده:
توسط فعال سازی شیمیایی پسته وحشی با اسید فسفریک کربن فعال تهیه گردید و سپس برای جذبیون های سرب از محلول های آبی مورد استفاده قرار گرفت. ساختار ریز کربن فعال حاصل توسطمیکروسکوپ الکترونی بررسی گردید. خصوصیات شیمیایی سطح کربن فعال حاصل به وسیله اسپکتروسکپی زیر قرمز مطالعه شد. پارامترهای تجربی مؤثر بر روی جذب سرب همچون pH، غلظت اولیه و زمان تماس مطالعه و بهینه شدند. نتایج حاصل برای توصیف هم دماهای تعادلی با معادلات فرونلیچ و لانگمویر منطبق شدند. ماکزیمم ظرفیت جذب سرب روی کربن های فعال شده با فسفریک اسید 43/5 میلی گرم بر گرم محاسبه شد. نتایج نشان داد که کربن های فعال حاصل از پسته وحشی یک جاذب ارزان قیمت برای جذبیون های سرب از نمونه های آبی مختلف می باشد.