مقاله توانايي سلول هاي بنيادي مزانشيمي وريد بندناف انسان در تمايز به سلول هاي کبدي از طريق جذب سلولي ايندوسيانين گرين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه 34 تا 40 منتشر شده است.
نام: توانايي سلول هاي بنيادي مزانشيمي وريد بندناف انسان در تمايز به سلول هاي کبدي از طريق جذب سلولي ايندوسيانين گرين
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمايز سلولي
مقاله وريدهاي بندناف
مقاله سلول هاي بنيادي مزانشيمي
مقاله سلول کبدي
مقاله ايندوسيانين گرين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: اميني علي
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت مهري
جناب آقای / سرکار خانم: ابوذري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي فردين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بندناف يکي از منابع مناسب جهت جداسازي سلول هاي بنيادي مزانشيمي است. در مطالعه حاضر، پتانسيل تمايزي سلول هاي بنيادي مزانشيمي وريد بندناف انساني به سلول هاي کبدي از طريق جذب سلولي ايندوسيانين گرين مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع تجربي بود. پس از القاي تمايز کبدي در سلول هاي بنيادي مزانشيمي وريد بندناف انساني، سلول هاي تمايز يافته از طريق روش هايي هم چون جذب سلولي ايندوسيانين گرين، ايمونوسيتوشيمي و رنگ آميزي پريوديک اسيد شيف مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: تغيير شکل سلول هاي تحت تمايز از حالت دوکي شکل به چند وجهي مشاهده گرديد. سلول هاي تمايز يافته قادر به جذب ايندوسيانين گرين بوده و نتيجه واکنش ايمونوسيتوشيمي جهت بررسي بيان آلبومين در آن ها مثبت بود. هم چنين رنگ آميزي پريوديک اسيد شيف، تجمع ذرات گليکوژن در سلول هاي مذکور را تاييد کرد.
نتيجه گيري: از اين مطالعه مي توان نتيجه گرفت که سلول هاي بنيادي مزانشيمي وريد بندناف انساني، قادرند در محيط آزمايشگاهي به سلول هاي کبدي تمايز يابند و جذب سلولي ايندوسيانين گرين نيز به عنوان يک روش ساده و مناسب جهت تاييد ماهيت عملکردي سلول هاي کبدي حاصل از تمايز قابل استفاده مي باشد.