مقاله توانمندسازي پزشکان عمومي شاغل در مراکز بهداشتي درماني استان چهارمحال و بختياري در انجام پژوهش هاي کاربردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه 42 تا 48 منتشر شده است.
نام: توانمندسازي پزشکان عمومي شاغل در مراکز بهداشتي درماني استان چهارمحال و بختياري در انجام پژوهش هاي کاربردي
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمند سازي
مقاله پزشکان عمومي
مقاله تحقيقات کاربردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: معزي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خارج کردن پژوهش از مرز دانشکده ها و انحصار دانشگاهيان و گسترش آن در ميان پزشکان، کارشناسان و کاردان ها همواره مورد دغدغه خاطر مديران سلامت بوده است. اين مطالعه با هدف توانمند سازي پزشکان در انجام تحقيقات کاربردي انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي 60 پزشک عمومي استخدام رسمي شاغل در مراکز بهداشتي درماني استان چهارمحال و بختياري انتخاب شدند (30 پزشک گروه شاهد 30 پزشک گروه مورد). با شركت دادن گروه مورد در كارگاه هاي آموزشي، پزشكان با نحوه شناسايي و تعيين اولويت هاي بهداشتي و درماني و تدوين يك پروژه تحقيقاتي مداخله اي آشنا شدند. پس از بدست آوردن آمادگي لازم براي اجراي پروژه تدوين شده در بازگشت به محل كار خود با اجراي پروژه ها مجددا در كارگاه مرحله دوم شركت نموده و ضمن ارايه نتايج پژوهش هاي انجام شده با نحوه نگارش مقاله علمي و سخنراني و تهيه پوستر و انتشار نتايج آشنا شدند. قبل و پس از هر مرحله كارگاه از طريق پرسشنامه سنجش آگاهي هر دو گروه مورد و شاهد در مورد تدوين و اجراي پروژه تحقيقاتي (مرحله اول) و نحوه نگارش مقاله علمي تهيه پوستر و سخنراني (در مرحله دوم) صورت گرفت. پس از اجراي طرح هاي فوق عملکرد دو گروه به کمک آزمون هاي مستقل و زوجي با همديگر مقايسه گرديد.
يافته ها: ميانگين نمره آگاهي گروه مورد قبل و بعد از مداخله در مورد تدوين و اجراي پروژه تحقيقاتي به ترتيب 0.24±6.23 و 2.35±12.97 بود (P<0.05). از نظر عملکرد پس از مداخله پزشکان عمومي مشارکت کننده در طرح در 16 طرح تحقيقاتي کاربردي به عنوان مجري اصلي و در بيش از 70 طرح تحقيقاتي کاربردي به عنوان همکار اصلي طرح مشارکت داشته اند در صورتي که عملکرد پزشکان گروه شاهد هيچ تغييري نسبت به قبل از مداخلات نداشتند.
نتيجه گيري: اجراي مداوم اين پروژه مي تواند فرهنگ پژوهش هاي كاربردي و جامعه نگر را در کشور تعميم بخشد و يك تمرين عملي براي تبديل مشكلات بهداشتي و درماني به موضوعات قابل پژوهش باشد.