مقاله توانمندي ها و محدوديت هاي مديريت بحران در بيمارستان هاي شهداي عشاير و تامين اجتماعي خرم آباد در سال 1385 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه 29 تا 34 منتشر شده است.
نام: توانمندي ها و محدوديت هاي مديريت بحران در بيمارستان هاي شهداي عشاير و تامين اجتماعي خرم آباد در سال 1385
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمارستان
مقاله توانمندي ها
مقاله محدوديت ها
مقاله مديريت بحران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك شاهي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: واكنش مناسب نسبت به حوادث غيرمترقبه نيازمند آمادگي امكانات و برنامه ريزي مناسب است. در هر بيمارستان، توانمندي ها و محدوديت ها بايد شناسايي شوند تا با تقويت نقاط ضعف، آمادگي بيشتري براي مقابله با حوادث غيرمترقبه وجود داشته باشد. اين پژوهش با هدف تعيين ميزان توانمندي ها و محدوديت هاي بيمارستان هاي آموزشي تامين اجتماعي خرم آباد در مديريت بحران انجام شد.
روش ها: اين مطالعه به صورت مقطعي – مشاهده اي انجام شده است. جامعه آماري پژوهش شامل روسا، مديران پرستاري و همچنين مسوولين كميته هاي بحران بيمارستان ها بود؛ اين افراد در مجموع 27 نفر بودند. گردآوري داده ها از طريق پرسش نامه و مشاهده مستقيم اسناد و مدارك و تكميل چك ليست انجام گرفت. آناليز توصيفي با استفاده از فراواني، درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار با نرم افزار SPSS 11.5 بيان شدند.
يافته ها: برنامه عملياتي مدوني در زمينه بحران وجود نداشت يا به طور صحيح اجرا نمي شد و از بعد غيرسازه اي نيز مشكلات عمده اي وجود داشت. از نظر سازه اي، اكثر افراد جامعه آماري (
55.6%) معتقد بودند كه بيمارستان در زمان بروز زلزله استحكام لازم را ندارد.
نتيجه گيري: ضرورت بازنگري در بناي بيمارستان هاي موجود با رويكرد كاهش آسيب پذيري سازه اي، غيرسازه اي و طراحي برنامه عملياتي مدون توصيه مي شود تا تضميني بر ادامه خدمات رساني در شرايط بحران باشد.