سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیداحسان الدین شفیعی – دفتر برنام هریزی کلان برق و انرژی وزارت نیروجمهوری اسلامی ایران
محمدعلی مقدم تبریزی – دفتر برنام هریزی کلان برق و انرژی وزارت نیروجمهوری اسلامی ایران
مجید فرمد – دفتر برنام هریزی کلان برق و انرژی وزارت نیروجمهوری اسلامی ایران

چکیده:

در مقاله حاضر ترکیب بهینه تکنولوژی های تولید برق در کشور با درنظر گرفتن محدودیت سوخ ت رسانی به نیروگاه های حرارتی تعیین می شود . محدودیت سوخت به صورت حداکثر سهم گاز طبیعی قابل تخصیص به نیروگا ههای حرارتی در کل سال و بطور خاص در 4 ماه سرد آن درنظر گرفته می شود. به منظور ارزیابی و تحلیل اثرات این سیستم عرضه ،محدودیت، با بهره گیری از مدلMESSAGE انرژی الکتریکی کشور مدلسازی می شود . در این مدل کل هزینه های سیستم عرضه انرژی الکتریکی به منظور تأمین تقاضای نهایی برق حداقل می گردد. نتایج اصلی مدل شامل روند بهینه کل ظرفیت مورد نیاز برای نصب، تولید ناویژه هر یک از نیروگاه ها و ضریب بهره برداری بهینه آنها در یک افق زمانی 30 ساله می باشد. مدل طراحی شده و نتایج حاصل از آن می تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت تسهیل فرآیند برنامه ریزی میان مدت و درازمدت در بخش عرضه برق مورد استفاده قرار گیرد