سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد صادقیه – دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه یزد
افرین اخوان – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه یزدعضو هیئت علمی موسسه آموزش عال

چکیده:

دراین مقاله یک روش کاربردی و مناسب برای تخمین زمان تکمیل پروژه و تعیین مسیر بحرانی در شبکه پروژه های برق در شرایطی که زمان فعالیت ها، قطعی نیستند و به صورت اعداد فازی می باشند ارائه شده است . مدل های شبکه ای با استفاده از ترکیب منطق فازی در بیان توالی مراحل تولید و عدم قطعیت، ابزاری مناسب در مدل کردن پروژه های احداث پست های برق و تخمین جدول زمان بندی احداث این پروژه ها هستند. روش ارائه شده در این مقاله براساس فرمول بندی برنامه ریزی خطی و روش رتبه بندی عدد فازی است . مسئله مسیر بحرانی فازی به شکل یک مدل برنامه ریزی خطی با ضرایب تابع هدف فازی فرمول بندی می شود، سپس براساس خواص خطی بودن و جمع پذیری روش رتبه بندی یاگر برای تبدیل مدل برنامه ریزی خطی فازی به قطعی که با استفاده از روش های حل ساده و کارا قابل حل است به کار برده می شود . در نتیجه مسیر بحرانی و زمان تکمیل پروژه از حل بهینه به دست می آید . این روش بر روی شبکه پروژه احداث پست 63 کیلو ولت برق استان یزد – شهرستان یزد پیاده گردیده است و نتایج آن با زمان واقعی تکمیل پروژه و قطعی مقایسه شده است . زمان بدست آمده از روش CPM قطعی روش پیشنهادی در این مقاله در مقایسه با روشCPM دارای خطای کمتری می باشد وهمچنین در مقایسه با روش احتمالی دارای محاسبات ساده تری است.