سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جعفرقلی – کارشناس ارشد هوافضا
سیدرضا موسوی فیرده – کارشناس ارشد کنترل – تهران

چکیده:

تا کنون، مدلسازی موتورهای سوخت مایع در دو سمت و سوی معین که بر یکدیگر نیز تاثیرگذارند، گسترش یافته اس ت: ایجاد سیستم طراحی اتوماتیزه و مدلسازی ریاضی فرآیند کار ی. در حوزه مدلسازی ریاضی فرآیند کاری، اساسًا، روشی کام ً لا مدون در م نابع و مراجع ارایه نگردیده اس ت. این امر ناشی از ارتباطات زیاد و پیچیدگ یهای فرآیندی در سیستم و زیرسیست م- های موتورهای سوخت مایع اس ت. در این مقاله، الگوریت مهایی جهت مدلسازی دینامیکی غیرخطی فرکانس پایین موتو رهای سوخت مای ع ارایه شده اس ت. همچنین ملاحظاتی که سب ب تسهیل فرآیند مدلسازی و اشکا ل- زدایی م یشود، بیان گردیده است. سپس بکارگیری الگوریت مهای تعریفی و نیز ملاحظات بیان شده، برای یک موتور سوخت مایع خاص، به همراه مخازن سوخت و اکسیدکننده مد نظر قرار گرفت ه اس ت. تعداد معادلات توصیف کننده موتور و مخازن بالغ بر ٢١٠ معادله می باش د. شبی هسازی با استفاده از سیمولینک نرم افزار مطلب صورت گرفته است.عادلات توصیفی در قالب ١١ زیرسیستم دست هبندی شد هاند. هر زیرسیستم شبی ه- سازی، نمایانگر یک یا چند زیرسیستم فیزیکی م یباشد که بره مکنش آ نها در قالب پیکر هی کلی موتور معین گردید ه اس ت. بدین ترتیب با توصیف فرآیندهای گذرای استارت و فرآیندهای رژیم نامی، نتایج حاصله با استفاده از دادههای تست گرم، اعتباریابی شده است.