مقاله توليد خمير ماهي كپور سرگنده (Hypopthalmichthys nobilis) و تعيين زمان ماندگاري آن در سردخانه 18- درجه سلسيوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 93 تا 100 منتشر شده است.
نام: توليد خمير ماهي كپور سرگنده (Hypopthalmichthys nobilis) و تعيين زمان ماندگاري آن در سردخانه 18- درجه سلسيوس
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خمير ماهي
مقاله آنتي اکسيدان BHA
مقاله عدد پراکسيد
مقاله TVN
مقاله زمان ماندگاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيني سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: تاج زاده مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي خمير ماهي كپور سرگنده با استناد بر سه فرمول تهيه و بر اساس آزمايش هاي چشايي (Organoleptic Properties) فرمول شماره سه انتخاب شد. سپس اين محصول به سه قسمت تقسيم گرديد. نمونه 1 (شاهد)، نمونه 2 (حاوي 01/0 درصد آنتي اكسيدان (Butylated Hydroxy Anisole) BHA و نمونه 3 (حاوي 02/0 درصد آنتي اكسيدان (BHA بودند. نمونه ها منجمد و براي تعيين زمان ماندگاري در سردخانه در 18- درجه سلسيوس نگهداري شدند و آزمايش هاي ميكروبي (Total Count)، عدد پراكسيد(Peroxide Value) ، (Total Volatile Nitrogen) T.V.N، تعيين و اندازه گيري اسيدهاي چرب (Profile Fatty Acid)، در فواصل زماني مشخص شده (0، 15،  30، 60 و 90) روز انجام گرفت. نتايج آزمايش TVN در نمونه شاهد از ۱۱.۲mg100g در زمان صفر به ميزان ۲۵.۴۸mg100g پس از60 روز نگهداري در سردخانه رسيد، در نمونه حاوي آنتي  اكسيدان BHA با غلظت 01/0 درصد بعد از 90 روز ميزان  TVNبه ۲۵.۹mg100g رسيد و در نمونه حاوي آنتي اكسيدان BHA با غلظت 02/0 درصد نيز پس از 90 روز ميزان TVN به ۲۵.۳۴mg100g  رسيد اما تغييرات مقدار پراكسيد در نمونه شاهد در زمان صفر، 15، 30 و 60 روز نگهداري در سردخانه 18°c به ترتيب ۱.۴meqO2/kg ،۰.۹meqO2/kg  و صفر meqO2/kg بود. ميزان مقدار پراكسيد در غلظت 01/0 درصد BHA به ۲.۶meqO2/kg  و در غلظت 02/0 درصد به ۲.۲meqO2/kg پس از 90 روز رسيد. بر اساس اين نتايج TVN به عنوان مهمترين شاخص تعيين زمان ماندگاري تعيين شد كه بر اساس آن زمان ماندگاري نمونه شاهد 60 روز، نمونه حاوي BHA با غلظت 01/0 و 02/0 درصد 90 روز تعيين گرديد. كليه نتايج از نظر آماري در سطح (05/۰£p) معني دار مي باشند.