سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی فرهانی – کارشناس ارشد- مرکز تحقیقات وفناوری مواد پیشرفته فلزی- صندوق پستی 165-16585
داوود اعتصامی – کارشناس ارشد- مرکز تحقیقات وفناوری مواد پیشرفته فلزی- صندوق پستی 165-16585
سیدمحمدمهدی هادوی – دانشیار- مرکز تحقیقات وفناوری مواد پیشرفته فلزی

چکیده:

آمیژان نیکل-تانتالیم به دلیل کاربرد گسترده در صنعت ابرآلیاژها اهمیت قابل توجهی دارد. در این پژوهش، روش احیاء آلومینوترمیک (ATR) جهت تولید آمیژان نیکل-تانتالیم با استفاده از مخلوط واکنشی Ta2O5+NiO+Al و درصدهای Al بیشتر از مقدار استوکیومتری مورد بررسی قرار گرفت. آمیژان تولیدی به شکل بالک بوده و نتایج حاصل از بررسی های تفرق سنجی اشعه ایکس (XRD) و مشاهدات میکروسکوپ الکترونی حاکی از حضور ترکیب بین فلزی Ni8Ta در ساختار محصول بود. درصد احیاء 88 درصد بوده و ترکیب شیمیایی محصول شامل مقادیر ناچیز ناخالصی بود.