سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
فرزانه رادمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کیخسرو کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
اکرم زمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
درایران سالیانه حجم زیادی از گندم به دلیل مشکلات متعدد دورریز می گرددبهترین روش برای استفاده از این ضایعات استفاده از انها درپروسه تولید اتانول است گندممی تواند با استفاده از هیدرولیز آنزیمی به گلوکز و توسط میکروارگانیسم ها به اتانول تبدیل شود ازطرفی یکی از مشخصه های میکروارگانیسم مورد استفاده درصنعت قابلیت تحمل بالای آنها دربرابر غلظت بالای گلوکز است از این رو دراین مقاله سعی شده است که برروی حدبازدارندگی گلوکز قارچ موکور همیلیس تحقیق به عمل آید دراین تحقیق مقدار گلوکز تولید شده درهیدرولیز گندم درطی دو مرحله محلول سازی و قندسازی مقدار ۲۰۳/۳g/l است سپس محلول هیدرولیزیت با رقتهای متفاوت توسط قارچ موکور همیلیس تخمیر گردید نتایج نشان داد میتوان توسط این قارچ غلظت های نسبتا بالای گلوکز مانند هیدرولیزیتی با غلظت ۱۵۰g/l گلوکز را بخوبی تخمیرنمود.