سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم جوکار – دانشکده علوم و صنایع غدائی دانشگاه پوترا (یو پی ام) – مالزی
روسلی عبدالرحمن – دانشکده علوم بخش شیمی دانشگاه پوترا (یو پی ام) – مالزی
لقمان عبداله – دانشکده مهندسی دانشگاه پوترا (یو پی ام) – مالزی
تان چین پینگ – دانشگاه پوترا (یو پی ام) – مالزی

چکیده:

نانو ذرات نقره به دلیل خواص ویژه فیریکوشیمیائی و بخصوص دارا بودن خواص ضد میکروبی , حائر اهمیت بوده و در این تحقیق با استفاده از روش شیمیائی ساده , ارزان و بی خطر از لحاظ زیست محیطی تهیه گرید . نیترات نقره در حضور پلی اتیلن گلیکول بعنوانحلال , عامل کاهنده و پایدار کننده به محلول کلوئیدی نانو ذره نقره تبدیل گردیدو سپس نانو ذرات نقره با استفاده از سانتریفوژ با سرعت بالا 2000 دور در دقیقه ) ازپلی اتیلن گلیکول جدا شدند . فرایند تبدیل یون نقره Ag+ به نانو ذره نقره Ag بوسیله روند تغییرات pH واسپکتروسکوپی جذب نوری UV-visمحلول کلوئیدی در حین واکنش و همچنین با استفاده از طیف جذبی مادون قرمزFTIR و جذب اتمی پلی اتیلن گلیکول کنترل گردید. نانو ذرات نقره بوسیله اشعه ایکس XRDو میکروسکوپ الکترونیTEM بررسی شده و فعالیت ضد میکروبی نانو ذرات برروی اشرشیا کلیO157:H7 با استفاه از روش آگار پلیت آزمون گردید . نتایج نشان داد که واکنش در دمای اتاق 25 درحه سانتیگراد ) و مدت زمان 40 دقیقه منجر به تولید محلول کلوئیدی حاوی 4/12 میلی گرم در میلی لیتر نانو ذرات نقره با توریع یکنواخت و ابعاد 5/5± 1/08نانومترگردید و نیز در منحنی جذب نور مرئی پیکی در طول موج 447 نانومتر که مشخصا" نشاندهنده حضور نانو ذرات نقره می باشد مشاهده گردید .نانو ذرات نقره کاهش معنی داری (p <0.05 در رشد باکتری گرم منفی اشرشیاکلی نشان دادند و پتانسیل بالقوه ای برای استفاده در بسته بندی مواد غذائی دارا می باشند