سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سارا آزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید سلطانی کوپایی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه صنعتی اصفهان
منیره فرامرزی – استادیار دانشکده منابع طبیعی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا سلطانی تودشکی – استادیار دانشکده کشاورزی، گروه آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
بحران کمبود آب و خشکسالی های ممتد، مدیریت منابع آب موجود در مناطقی چون ایران که بخش اعظم آن را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل میدهد، را ضروری می نماید. مدلهای مختلفی برای مدیریت منابع آب بکار رفته اند که تقریبا در اکثر آنها، دادههای اقلیمی (دمای کمینه و بیشینه، بارش) بعنوان ورودی مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از این مطالعه تولید و تشریح نقشه های داده های اقلیمی (دمای کمینه و بیشینه، بارندگی) که با استفاده از مدل SWAT بصورت پیوسته برای 506 زیرحوزه در ایران بدست آمده و همچنین بیان اهمیت آنها در مدیریت آب بصورت ناحیه ای و ملی می باشد. با بررسی نتایج بدست آمده از توزیع دما و بارش برای تمامی زیرحوزه های ایران، می توان گفت که مدل های هیدرولوژیکی با پایه ی فیزیکی مثل مدل SWAT، با درجه اعتماد خوبی کارایی لازم جهت نشان دادن شرایط فیزیکی و اقلیمی یک منطقه را خواهند داشت از اینرو پیشنهاداتی ارائه می گردد از جمله اینکه مدلهای برازش این مدل برای هر منطقه تهیه، واسنجی و صحت سنجی گردند، داده های خروجی از این مدل میتواند در اجرای مدلهای مختلف منابع آب و در محاسبه ی بهتر شاخصه ای خشکسالی استفاده شوند، همچنین این مطالعه زمینهای را برای بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی هایی با توالی های مختلف و منابع آب آینده فراهم می سازد.