سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی هیدروژن
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
عبداله فلاح شجاعی – دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
مرتضی خاکزاد – دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
محمدحسن لقمانی – دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

چکیده:
یک سری از کاتالیزورهای Cu-Fe-B با نسبتهای مولی مختلفی از Cu:Fe در شرایط اولتراسونیک تهیه شد. تأثیر پلیمرها وسورفکتانتهای مختلف به عنوان عوامل پایدار کننده روی اندازه، مورفولوژی و فعالیت کاتالیزوری مطالعه شد. برای شناسایی کاتالیزورهایسنتز شده از تکنیکهای XRD, TEM, FE-SEM, ICP-OES و BET استفاده شد. فعالیت کاتالیزوری همه کاتالیزورهای سنتز شدهبرای تست تولید هیدروژن، از طریق هیدرولیز محلول قلیایی سدیم بوروهیدرید انجام گرفت. نتایج نشان داد که پلی اتیلن گلیکول پایدار شده روی Cu-Fe-B با نسبت مولی ۱:۳ در دمای K 133 بهترین فعالیت کاتالیزوری را دارا میباشد. نتایج تست پایداری کاتالیزور Cu-B-Fe نشان داد که کاتالیزور تا چرخه چهارم فعالیت بالای خود را حفظ میکند. همچنین تأثیر غلظتهای NaOH, 4NaBH و دمای واکنش روی فعالیت کاتالیزوری برای بدست آوردن سرعت تولید هیدروژن بررسی شد. مطالعه سینتیکی انجام شده نشان داد که هیدرولیز کاتالیزوری ۴NaBH نسبت به مقدار کاتالیزور و غلظت ۴NaBH از درجه اول میباشد. انرژی فعال سازی برای هیدرولیز ۴NaBH برای کاتالیزور پلی اتیلن گلیکول پایدار شده روی Cu-Fe-B با نسبت مولی ۳:۱و۵۷کیلوژول بر مول محاسبه شد.