سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهسا مجذوبی – استادیاردانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز- بخش علوم و صنایع غذایی
محسن رادی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز- بخش علوم و صنایع
عسگر فرحناکی – استادیاردانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز- بخش علوم و صنایع غذایی
جلال جمالیان – استاددانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز- بخش علوم و صنایع غذایی

چکیده:

هدف از این تحقیق اصلاح نشاسته گندم با ایجاد اتصالات عرضی با استفاده از فسفوریل کلراید به منظور بهبود خواص عملکردی آن وبررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی بوجود آمده بود. بر روی نشاست ه طبیعی و نشاسته اصلاح شده آزمایشات اندازه گیری قدرت جذبآب، میزان حلالیت، قدرت ژل، ویسکوزیته ذاتی ، تعیین الگوی پراش اشعه ایکس و درصد کریستاله بودن انجام شد و تصاویر میکروسکوپ الکترونی نیز بدست آمد. نشاسته با اتصالات عرضی دارای میزان حلالیت و قدرت ژل کمتری نسبت به نشاسته طبیعی بود.الگوی پراش اشعه ایکس نشاسته با اتصالات عرضی مانند نشاسته طبیعی بود که نشان دهنده این است که ایجاد اتصالات عرضی باعثتغییر ساختار کریستالی شاسته نم یشود. ویسکوزیته ذاتی کمتر نشاسته با اتصالات عرضی نسبت به نشاسته طبیعی شا ندهنده ساختار منسجم تر این نوع نشاسته است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان دادند که نشاسته با اتصالات عرضی دارای فرورفتگ یهای زیادی بر روی سطح گرانول م یباشد