سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهشید خرازیها – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مواد-دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح اله کریم زاده – استاد یار دانشکده مهندسی مواد-دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین عنایتی – استاد یار دانشکده مهندسی مواد-دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در ا ین تح قیق تو لید نانو کامپوز یت Al-xAlN با استفاده از روش آ لیاژ سا زی مکا نیکی مورد پژوهش واقع شده است . بدین منظور ابتدا پودر آلو مینیم خالص به همراه درصدهای مختلف نیتری د آلومینی وم ، ط ی زمانهای مختلف فرآ یند آ لیاژ ساز ی مکا نیکی قرار گرفتند . پس از آن ، ارز ی ابی ساختار ی و فازشناس ی توسط میکروسکوپ الکترو نی روب شیSEMو آنالیز پر اش پرتو ا یکس(XRD بر رو ی نمونه ها انجام گرفت در ادامه ت غییر اندازه دانه ها توسط روش و یلیامسون-هال مورد برر سی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان م ی دهد که طی فرآ یند آ لیاژ ساز ی مکا نیکی آلو مینیم با نیتری د آلو مینی وم ، توزی ع یکنواخ تی از ذرات نیتری دآلومینیوم (با درصد ها ی مختلف ) در ز مینه آلو مینیم حاصل شد . همچنین آ لیاژ ساز ی مکا نیکی سبب شده تا اندازه دانه های زمینه (آلومینیم) و تقویت کننده(نیترید آلومینیوم) به ترتیب از حد چند میکرون به 22 و 24نانومتر کاهش یابد. این تغییرات سبب افزایش چشمگیر سختی نانوکامپوزیت حاصله شده است.