سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آتنا بیاری – دانشجوی کارشناسی¬ارشد زراعت
احمد غلامی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی اسدی رحمانی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات آب و خاک

چکیده:

باکتری¬هایPGPRاز طریق افزایش میزان جذب و دسترسی به عناصر غذایی می¬توانند رشد گیاه را بهبود بخشند. در این آزمایش اثر تلقیح دو گونه باکتری آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر بر خصوصیات رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب بلوک¬های کامل تصادفی اجرا گردید. عوامل مورد بررسی عبارت بودند از: سویه¬های باکتری Azotobacterکه شامل سه سطح: A0= بدون تلقیح،A1= Azotobacter sp.Strain5، A2= Azotobacter chroococcum DSM2286 و سویه¬های باکتری Azospirillum شامل چهار سطح Z0= بدون تلقیح، Z1=Azospirillum sp.Strain21،Z2= Azospirillum lipoferum DSM 1691،Z3= Azospirillum brasilense DSM1690 بود. نتایج این بررسی نشان داد که تلقیح ذرت با ازتو باکتر موجب شد تا وزن دانه در بوته، وزن کل بوته و مقدار نیتروژن پتاسیم و روی در دانه در مقایسه با شاهد به طور معنی¬داری تحت تأثیر قرار گیرد. وزن دانه در بوته، وزن کل بوته و مقدار پتاسیم و منگنز گیاهان تلقیح یافته با آزوسپیریلیوم افزایش معنی¬داری را در مقایسه با شاهد نشان دادند. کاربرد توأم این دو باکتری نیز افزایشمعنی¬داری را در وزن دانه ذرت، وزن کل بوته و مقدار عناصر نیتروژن،فسفر، آهن، منگنز، روی در بوتهنشان داد.