سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عطااله اژدری – دکترای بهداشت مواد غذایی وعضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبیرج

چکیده:

کنسانتره پروتئین ماهی ( FPC ) پودری است به رنگ شیری یا سفید مایل به خاکستری ، با ارزش تغذی های فراوان که دربسیاری ازکشورها به منظور مصارف انسانی درشرایطی کام ً لا بهداشتی به طرق مختلف از انواع ماهیان خوراکی تهیه می شود.در ا ین تحقیق کنسانتره پروتئین ماهی ، در سه مرحله استخراج با کمک حلال ایزوپروپیل الکل وحرارت، ازفیله ماهی کپورنقره ای تهیه وبه منظورآگاهیازقابلیت استفاده آن به عنوان یک مکمل غذایی با ارزش در رژیم غذایی انسان ، آزمایشهای میکروب ی و فیزیکوشیمیایی لازم ، انجام پذیر فت. براین اساس جهت آزمایش های میکروبی ابتدا از FPC تولیدشده ، رقت سازی انجام و س پس شمارش کلی میکروبی به روش کشت مخلوط در مح یطکشت پلیت کانت آگار انجام گردید . شناسایی و شمارش باکتریهای کلی فرم ، اشریشیا کلی، سالمونلا ، استافیلوکوکوس اورئوس، جستجو و شمارشقارچها و همچنین آزمایش های فیزیکوشیمیایی نیز مطابق روش های موردتایید مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران انجام گرفت. نتایج این بررسی نشان داد درتولید FPC از ماهی کپورنقره ای ، روش استخراج با کمک حلال ایزوپروپیل الکل ، روش بسیارمناسبی است به طوریکه FPC تولیدشده از کیفیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی بسیار بالایی برخوردار بوده و از این لحا ظ براساس قوانین سازمان نظارت برغذا و دارویآمریکا ( FDA ) وسازمان خواروباروکشاورزی جهانی( FAO ) استفاده ازآن در رژیم غذایی انسان بلامانع است