سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه دینی – پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهرا
سینا خراسانی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
رضا امراللهی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خیابان حافظ، تهران

چکیده:

با توجه به نیاز روز افزون بشر به انرژی و وجود منابع انـرژی محدود، استفاده از نیروگاههای هسته ای شـکافت بـه عنـوان منابع تولید برق امروزه امری متداول و در آینده گریز ناپـذیر است . یکی از مسائل مهم در حوزه مباحث هسته ای برخـورد منطقی و علمی با پسمان هـای هسـته ای بـا توجـه بـه ابعـاد گسترده و پیامـدهای آن در نهایـت دسـتیابی بـه یـک چرخـه سوخت هسته ای بسته می باشـد . تولیـد انـرژی وتـوان بـرق سالهاست که از طریق واکنش زنجیره ای شکافت عملی شـده و به صورت تجاری قابل حصول اسـت . تحقیقـات در زمینـه ایجاد یک چرخه سوخت هسته ای بسته و مطمئن نشـان مـی دهد که مـی تـوان از تکنولـوزی گـداخت هسـته ای در ایـن خصوص استفاده کرد . گرچه استفاده اقتصـادی از راکتورهـای گداخت کاربردی نشده ولی محاسبات انرژی نشان مـی دهـد که می توان از آن به عنـوان تبـدیل گـر سـوختهای هسـته ای مصرف شـده در نیروگاهـای شـکافت بهـره گرفـت . در ایـن صورت علاوه بر نابودی رادیوایزوتوپهای خطرناک موجود در سوخت مصرف شده از سوخت شکافت به شکل کامـل بهـره برداری شده و هزینه های مادی و زیست محیطی بالای ایجاد پسمانگورهای زباله های رادیو اکتیـو را نخـواهیم داشـت . در این مقاله با مدل سـاده ای یـک سیسـتم شـکافت بـا چشـمه نوترونی گداخت از نظـر انـرژی ورودی بـه سیسـتم، انـرژی خروجی و نسبتهای آنها مورد بررسی قرار می کیرد .