مقاله جايگاه برنامه ريزي در مديريت اسلامي از منظر آيات و روايات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند 1389 در توسعه انساني پليس از صفحه 107 تا 126 منتشر شده است.
نام: جايگاه برنامه ريزي در مديريت اسلامي از منظر آيات و روايات
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي
مقاله مديريت اسلامي
مقاله دين
مقاله آخرت گرايي
مقاله تدبير
مقاله نظم
مقاله مديريت زمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عترت دوست محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي تاريخي زندگي بشر از ده ها سال پيش تاکنون، حاکي از نوعي برنامه ريزي در تهيه احتياجات خود بوده است؛ به طوري که مي توان ادعا کرد برنامه ريزي به منزله جزيي از فطرت بشر است. دين اسلام به عنوان دين جامع و همه جانبه نگر، برنامه زندگي مسلمانان را در جهت رسيدن به سعادت حقيقي و جاودانه در آخرت، تنظيم مي کند. در اين ميان، در تنظيم امور سازمان هاي جامعه، مديران اسلامي، نياز جدي تري به برنامه ريزي دارند. ضرورت برنامه ريزي مناسب از منظر ديني امري موکد است. از آن جا که در مديريت اسلامي، هدف نهايي، هدايت انسان به سوي بندگي خداست، تمام برنامه ريزي ها به آن هدف ختم خواهد شد. از اهداف مهم ديگر  در طول اين هدف  در مديريت اسلامي، قيام به قسط و عدل است؛ که بدون برنامه ريزي جامع و دقيق در سطح فردي و اجتماعي  و دين محور، ميسر نخواهدبود. ظرافت و دقت، اولويت بندي، تفکر و انديشيدن، زمان بندي مناسب و آينده نگري از اصول برنامه ريزي در مديريت اسلامي و برخورداري از توفيق الهي، اعتقاد به امکان حل مشکل، استفاده از تجارب ديگران و مشورت را از لوازم برنامه ريزي آرماني در مديريت اسلامي مي توان برشمرد. در اين مقاله به جايگاه برنامه ريزي از نگاه آيات و روايات پرداخته شده که خود، گوياي ديدگاه مديريت مطلوب اسلامي نسبت به موضوع برنامه ريزي است.