سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حق بین – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز
ابراهیم فرجاه – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

چکیده:

این مقاله روش جدیدی برای جایابی بهینه مانیتورها در شبکه های بزرگ انتقال به منظور بررسی شاخص های فرورفتگی ولتاژ ارائه می دهد. نخست سعی می شود تاثیر اتصال کوتاه در ایجاد فرورفتگی ولتاژ در شبکه بررسی و نتایج آن به صورت ولتاژهای باقیمانده در حین خطا 1, جمعآوری گردد. سپس با استفاده از این ارزیابی نقشه ای فازی از محدوده های تحت نظارت هر مانیتور ترسیم میگردد. در ادامه با استفاده از الگوریتم ژنتیک فازی, تعداد بهینه مانیتورها و آرایش آنها بر روی باسبارهای شبکه استخراج میشود. در نهایت نیز مقایسه ای بین روش ارائه شده و روش های پیشینانجام میگردد