سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدعلی شریعت زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق- کنترل، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسین رضائیان کوچی – دانشجوی دکتری مهندسی برق – قدرت، دانشکده فنی و مهندسی، انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
به علت مزایای فراوان منابع تولید پراکنده، از جمله پاک بودن انرژی بیشتر آنها، نفوذ آنها در صنعت برق و بخصوص در سیستمهای توزیع، به شدت در حال افزایش است. اگر این منابع در سیستم بهدرستی جایابی نشوند، ممکن است به جای بهبود رفتار سیستم،باعث بروز مشکلات فنی و اقتصادی شوند. روشهای زیادی برای جایابی منابع تولید پراکنده، جهت دستیابی به اهداف اقتصادی، فنی و زیست محیطی در سیستمهای توزیع وجود دارد. در این مقاله برای جایابی بهینه منابع تولید پراکنده از الگوریتم وراثتی مرتب سازی مغلوب نشدهها و برای انتخاب بهترین جواب از بین جوابهای بدستآمده، از روش مقدار متوسط استفاده شده است. از آنجاییکه وجود عدم قطعیت در اطلاعات بار، امری اجتناب ناپذیر است؛ عدم توجه به این مسئله هنگام اجرای جایابی، میتواند طراح را از رسیدن به اهداف مورد نظر که میبایست در جایابی محقق شود، باز دارد. دراین مقاله، روش آماری مجموع ضرایب تغییرات، جهت یافتن جواب- های مقاوم در برابر عدم قطعیتهای ناشی از بار، ارائه شده است.حجم محاسبات کمتر و توانایی استفاده در همه برنامههایی که پخش بار معمولی را پشتیبانی میکنند، از مزیتهای این روش است