سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید ابوالحسن موسویان –

چکیده:

چکیدهامروزه انبوهی جمعیت و ناتوانی زیرساختهای شهری در پاسخگویی به نیاز آنها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان وبهبود عملکرد مدیریت شهری، ایجاب میکند شهرداریها همگام با دگرگونیهای روبهرشد جهانی، با حفظ اصولخدماترسانی بر پایه مدیریت یکپارچه شهری دگرگون شوند و شهرداری با بهرهگیری از مدیریت جامع شبکهحملونقل در راستای مدیریت یکپارچه شهری، بسیاری از مشکلات از جمله مسائل و تنگناهای حملونقل و مشکلاتنظارت و مدیریت در حملونقل را رفع کرده و به صورت یک راهبرد مؤثر برای حملونقل شهری عمل کند. در نتیجهایجاد مدیریت جامع شبکه حملونقل، تأثیر بسیار زیادی بر بهبود اداره امور داشته و بهکارگیری آن در راستای مدیریتیکپارچه شهری، به عنوان راهکاری اثربخش و کارآمد برای توسعه و ارتقای کیفیت در عرصه خدماترسانی شهرداریدر امور حملونقل شهری بهشمار میرود؛ بنابراین شهرداری از طریق حملونقل و مدیریت آن و تعامل با عمومشهروندان، رویکرد مردم به شهرداری را از یک نهاد صرفاً خدماتی به یک نهاد اجتماعی که متولی حوزههای مختلفاجتماعی است، تغییر میدهد.