سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم شایسته – دانشگاه تربیت مدرس
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در دهه 1970 میلادی با بروز ب حران انرژی که به عنوان شوک نفتی نیز از آن یاد شده است، طرح برنامه ریزی یکپارچه منابعارائه گردید که هـدف آن سـعی درتـامین انـرژی مـورد نیـاز مصرفکنندگان بـا حـداقل هزینـه ممکـن و اسـتفاده از تمـام گزینههای سمت تولید و سمت مصرف پـیش بینـی شـده بـود همزمان با تجدید ساختا ر درسیسـتم هـای قـدرت ووتشـکیل بازار برق به علت تناقص میان برخی اهداف بازار برق وبرنامع ریزی یکپارچه منافع این طرح کم رنگ گر دیده وعمـلا هـیچ گونه تمایلی از طرف هیچ یک شرکت کننـدگان در بـازار بـر عهده گرفتن مسـئولیت اجـرای برنامـه هـای مـدیریت جدیـد درسیستم تجدید ساختار شده دیده نمی شود در این جا ما بـه دنبال بررسی علل بروز چنین مشکلی از طریق بررسی فزصت ها وتهدید های اجرای برنامه های مدیریت مصرف در سیستم قدرت تجدید ساختار شده هستیم .