سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن فضائلی – استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

ورود ماشیـن و فن آوری های مربوط به مواد شیمیایی در کـشاورزی همـراه بـا پیـشرفت در ژنتیـک و دسـتیابی بـه گیاهـان و حیوانات پرتولید، درقرن اخیر ، ام کان است فاده بیش تر از منابع پایه را فراهم ساخت و تولیدات کشاورزی رشد چشمگیری را تجربه نمود اما چالش هایی را نیز ایجاد نمود که از دست دادن انباشت تجربیات و سنت های کهن بومی و از بین رفتن بعضی از منابع ژنت یکی با ارزش کشور از آن جمله محسوب م ی شود . در این راستا، آموزش هـای کلاسـیک نیـز بـر اسـاس ترجمـه منابع وارداتی گسترش یافت و شناخت وضعیت و نظام های بومی و خودی مورد غفلت واقع گردید . احیای منـابع و اسـتفاده از تجربیات و دانش بومی نیاز به بهینه سازی سامانه تولید بر مبنای بوم شناختی در کشور دارد که دارای مزایای چند جانبـه ای از جمله حف ظ منابع پایه و پایداری تولید، حفظ اشتغال، استفاده از فرصت های هدر رو، پایین بـودن هزینـه سـرمایه گـذاری، حداقل نیاز به منابع خارجی، تلفیق پرورش دام با دیگر فعالیت های کشاورزی خواهد بود .