سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیراحمد سارانی – عضو هئیت علمی دانشگاه زابل
عباس شریفی تهرانی – استاد گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران
مسعود احمدزاده – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران
محمد جوان نیکخواه – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

257جدایه باکتری از ریزوسفر و ریشه کلزا سالم و آلوده به قارچ Rhizoctonia solani در اسـتانهای گلـستان، مازندران، گیلان و ت هران جد ا شد . با استفاده از روش کشت متقابل ، توانایی آنتاگونیستی جدایه های باکتریایی علیه قارچ بررسی شد و نتـایج نـشان داد 60 جدایـه، دارای خاصـیت آنتاگونیـستی مـی باشـند . بـا اسـتفاده از آزمونهـای Pseudomonas تحـت عنـوان B42و B41 ,B4، B2 فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مورفولوژیکی، جدایه های fluorescens . شناسایی شدند . این جدایه ها با تولید آنتی بیوتیک و مواد فرار، مانع از رشد میـ سلیوم قـارچ شـدندهمچنین این جدایه ها برخی متابولیتهای ضد میکروبی دیگر از جمله سیانید هیدروژن، پروتئاز و سیدروفور را تولید می نمایند . جدایه B2 بهترین تاثیر را در جلوگیری از رشد قارچ در شرایط آزمایشگاهی نشان داد . تاثیر جدایه ها بر کاهش بیماری در شرایط گلخانه در مقایسه با شاهد دارای تفاوت معنی دار در سطح پنج درصد داشت . جدایـهB2 . بیشترین تاثیر را در کاهش بیماری در شرایط گلخانه نشان داد