سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سمیه بهزادی شهر بابک – کارشناسی ارشد میکروبیولوژی،اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان شهربابک
محمدرضا رضوی – دکترای میکروبیولوژی ،عضوهیآت علمی انستیتوپاستور ایران

چکیده:
آنتراسن یک ترکیب سه حلقه ای،جامد و منبع اصلی رنگ های آنتراکینون و آلیزارین است . این ماده از تقطیر زغال سنگ و احتراق ناقص سوخت های فسیلی حاصل شده و در مراکز صنعتی به وفور یافت می شود. وجود مقادیر بالای این ترکیبات در پساب بسیاری از کارخانه های صنعتی که به این رودخانه ها و سپس دریاچه ریخته می شود،به دلیل خاصیت ضد میکروبی و مقاومت به تجزیه،مدت طولانی باقی می ماند وباعث مرگ میکروارگانیسم های محیطی و بهم خوردن شدید اکوسیستم محیط می گردد. در این تحقیق از آب و رسوب 4 ایستگاه مختلف نمونه برداری شد نمونه ها پس ازصاف شدن،در محیط پایه حاوی ترکیبات معدنی،عناصر کمیاب و آنتراسن کشت داده شده و پس از کشت های متوالی در محیط های اختصاصی و انجام تست های اولیه و بیوشیمیایی،باکتری های گرم منفی جدا شده و در حد جنس و گونه شناسایی شدند.باکتری هایی که از این بررسی بدست آمدند شامل جنس های سودوموناس، نوکاردیا، ایروموناس، اسینتوباکتر می باشند . از این تعداد باکتری ها که بدست آمدند بیشترین تعداد مربوط به مصب رودخانه خشک وکمترین آن مربوط به وسط دریاچه بود . با توجه به پراکنش بیشترسودوموناس نسبت به بقیه باکتری ها می توان آن ر ا به عنوان گونه شاخص تجزیه کننده آنتراسن در نظر گرفت.همچنین تغییرات غلظت آنتراسن در فاز آبی محیط کشت باکتری سودوموناس،در مقایسه با شاهد بدون باکتری، در pH=8/8, pH=5/5, pH=7 مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت . به نظر می رسد که میزان انحلال آنتراسن در pH=5/5، بیش از pH=7 و محیط نرمال است ، به طوری که پس از 168 ساعت، غلظت آنتراسن در فاز آبی محیط کشت تلقیح نشده به 1/2 میکروگرم در میلی لیتر رسیده که نسبت به شرایط نرمال (pH=7)، 31/66% افزایش نشان می دهد.