سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هانیه رسولی پیروزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبر
جواد حصاری – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز.
صفر فرج نیا – استادیار مرکز تحقیقات کاربردی-داروئی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژیکی دا

چکیده:

درتحقیق جاری، سویه های انتروکوکوس از پنیر سنتی لیقوان جداسازی شده و اثر آن در بهبود عطر و طعم پنیر سفید UF از طریق استفاده بعنوان کمک استارتر مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 4 نمونه پنیر سنتی لیقوان از 4 کارگاه مختلف در منطقه لیقوان خریداری شد. بااستفاده از محیط کشت اختصاصی، سویه ها جداسازی و با استفاده از روشهای استاندارد میکروبیولوژیکی شناسایی گردیدند. برای شناسایی گونه ها از تست تخمیر قند استفاده گردید. برای شناسایی گونه ها از تست تخمیر قند و شش نوع قند رافینوز، سوربیتول، آرابینوز، لاکتوز، ملی بیوز و سوربوز استفاده گردید. نتیجه این تحقیق نشان داد که سویه های غالب در این چهار نوع پنیر خریداری شده از لیقوان، انتروکوکوس فکالیس وانتروکوکوس فاسیوم بودند. طوریکه در نمونه پنیر اول انتروکوکوس فکالیس، در پنیر چهارم انتروکوکوس فاسیوم سویه های غالب بوده و در پنیردوم از پنج سویه، چهار سویه انتروکوکوس فاسیوم و در پنیر سوم چهار سویه انتروکوکوس فکالیس بودند